Az építkezés fázisai

Magánszemélyeknek és kkv-knak ingyenessé váltak a közműbekötések

2017.07.08 | Szerző: Dr. Jámbor Attila

A jogszabályban rögzített fogyasztási mértékig 2017. július 1. napjától ingyenesen intézhetők a villany, gáz, ivóvíz és szennyvíz bekötések. A jogszabály a kapcsolódó eljárási díjak többségét is megszüntette, illetve szoros határidőket írt elő a közműcégek részére. A három-három törvényt és kormányrendeletet érintő változások az új ingatlanok létesítésére és a meglévő épületek közművesítésére is alkalmazandók.


Magyar Közlöny: 2017. évi 79. szám, 2017. évi 92. szám
Érintett jogszabály: 2008. évi XL. törvény, 2007. évi LXXXVI. törvény, 2011. évi CCIX. törvény, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 2017. évi LVII. tv., 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. július 1.

1.
MEGHATÁROZOTT FOGYASZTÁSI MÉRTÉKIG INGYENES A KÖZMŰBEKÖTÉS

A jogszabály a díjmentességet nem személyi körhöz, hanem a fogyasztásmérő kapacitásához köti. A kormányzati kommunikációban a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások részére nyújtott kedvezményként jelent meg az új rendelkezés, mivel a díjmentességet biztosító kapacitás nagyobb ipari épületekre, üzemekre nem alkalmazható.

A 2017. július 1. napjától hatályos rendelkezések alapján díjmentesen köteles végezni a közműszolgáltató:

a) a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelését azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig szintén díjmentes (látható, hogy a közcélú vezeték kiépítésére is díjmentesen kerül sor 250 méter hosszúsági) [2008. évi XL. tv. 108. § (7) bek.; 2017. évi LVII. tv. 3. §];

b) a legfeljebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelését azzal, hogy ha ebben az esetben a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében
a) kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként
aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter,
ab) földkábel esetén legfeljebb 50 méter
hosszúságú közcélú vezeték,
b) középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor kisfeszültségű vételezésnél új közép/kisfeszültségű transzformátorállomásonként, középfeszültségű vételezésnél csatlakozási pontonként
ba) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
bb) földkábel esetén legfeljebb 250 méter
hosszúságú közcélú vezeték, valamint a szükséges új nagy/középfeszültségű és közép/középfeszültségű transzformátorállomás létesítése (az új szabályok alapján a korábbi hosszúság kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet a szolgáltatónak ingyenesen kell kiépítenie) [2007. évi LXXXVI. tv. 146/A. § (9) bek.; 2017. évi LVII. tv. 7. §];

c) a bekötési vízmérőóra felszerelését és a nyomáspróbát a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése során (a jogszabály szerint a magánszemélyek tekintetében már korábban is fennálló víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ingyenességet kiterjesztették a kkv-kra is, és mindkét fogyasztói kör az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól kapott mentességet) [2011. évi CCIX. tv. 55/H §.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (1) bek.].

A kormany.hu oldalon található tájékoztató szerint egy átlagos méretű családi háznál vagy üzlethelyiségnél mindhárom közműcsatlakozás kialakítása esetén a családok 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeget takaríthatnak meg, a kkv-k pedig akár 2,8 millió forintot is.

Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára által tartott sajtótájékoztatón készült videót ide kattintva tekintheti meg.

Fontos kihangsúlyozni, hogy víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nem egyenlő a víziközmű-társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulással, amelyet a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján kell fizetni [1995. évi LVII. tv. 35. § (3) bek.]. A 2017. évi LVII. törvény a társulati érdekeltségi hozzájárulás ingyenességét nem írta elő, így ezt a költséget az építtetőnek változatlanul vállalnia kell. Az építtetőknek változatlanul szaktervezővel kell megterveztetniük a víz- és szennyvízcsatorna bekötését, amelyért tervezői díjat kell fizetni. A tervhez a közműszolgáltató adatszolgáltatása, a társközművekkel való tervegyeztetés változatlanul díjfizetéssel jár.

2.
VÍZSZERELŐK IS ELVÉGEZHETIK AZ IVÓVÍZ ÉS SZENNYVIZ BEKÖTÉSEKET


A bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában szereplő gázszerelők közül már korábban is választhattak a fogyasztók a közműbekötése elvégeztetésére. Ezt a lehetőséget a jogszabály a villamos áram és a víziközmű tekintetében is bevezeti.

Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíztörzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni [2011. évi CCIX. tv. 55/I §.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (2) bek.].

Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésé nem a víziközmű-szolgáltató végzi el, ettől függetlenül ezek átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni. Természetesen a vízszerelőnek a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított kiviteli tervnek megfelelően kell elkészítenie a bekötést [2011. évi CCIX. tv. 55/J §. (2) bek.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (2) bek.].

A törvény felhatalmazása alapján a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának megállapítása iránt a műszaki-biztonsági hatóság előtt indított eljárás szabályait külön kormányrendelet tartalmazza [2011. évi CCIX. tv. 74. §. (1) bek. 26-27. pont; 2017. évi LVII. tv. 10. §].

3.
A KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ HELYETT A MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG IS DÖNTHET A KIVITELI TERVEKRŐL


Ha a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását.

A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása szintén díjmentes [2011. évi CCIX. tv. 55/J §. (1) bek.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (2) bek.].

Ugyanilyen eljárási rendelet alakítottak ki arra az esetre, ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tulajdonos kiviteli tervét kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, illetve ha a hálózati engedélyes a nyilatkozatával a villamos hálózati csatlakozással összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, vagy a hálózati csatlakozással összefüggő tervek olyan módosítását írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet [2007. évi LXXXVI. tv. 27. § (2) bek.; 2017. évi LVII. tv. 5. § (2) bek.; 2008. évi XL. tv. 89. §. (2) bek.; 2017. évi LVII. tv. 1. § (1) bek.].

4.
ÚJ HATÁRIDŐKET KAPTAK A KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK


Több olyan esetben határidőket állapított meg a jogszabály, ahol korábban a közműszolgáltató részére nem volt kötött a szolgáltatás elvégzésének időtartama. A földgáz bekötésnek is már jogszabályi határidőben (60 napon belül) kell megtörténnie [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 1. melléklet 3.5. e) pont; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 1. melléklet 2. pont].

Ha például a vízközmű bekötésének terve 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. mellékletben foglaltaknak nem felel meg, vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a terv benyújtását követő 5 napon belül kérheti - írásos indokolással ellátva - a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását. Korábban erre a felhívásra nem volt jogszabályi határidő kikötve [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 55/A. § (3) bek.; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 4. §].

2017. július 1. napjától határidőt írt elő a jogszabály a kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítésének, fertőtlenítésének, a helyszíni szemlének, a nyomáspróbának, a működőképességi és vízzárósági próbának, a geodéziai bemérésnek és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésének elvégzésére is. Ezeket a feladatokat a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó köteles a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig befejezni [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 55/B. § (1) bek.; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 5. § (1) bek.].

A Kormány már meglévő határidőket is csökkentett. Így például a földgázelosztó a kérelem beérkezésétől számított 30 nap helyett 10 napon belül köteles írásban kiadnia az előzetes tájékoztatását [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 1. melléklet 1.3. pont; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 1. melléklet 3. pont]. Ha az igénybejelentés hiányos vagy az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 3 napon belül kell értesíteni (a korábbi határidő 15 nap volt) [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 1. melléklet 2.4. pont; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 1. melléklet 3. pont].

LÁSD MÉG: Fontos változás a közműegyeztetésben - Tervezők figyelem!
 

Építkezési fázis:

1. Ingatlanvétel, finanszírozás

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

A jelzálogjog és a végrehajtási jogok mellett például a szolgalmi jogoknak is lehetnek nem kívánt következményeik.

Bővebben >>>>

Más-más iratokat kell ellenőriznünk üres telek, felépítménnyel rendelkező ingatlan és lakás esetében.

Bővebben >>>>

A valóságban fennálló méretek eltérhetnek a térképmásolat méreteitől.

Bővebben >>>>

Osztatlan közös tulajdon, illetve társasház esetén szükségesek ezek a dokumentumok.

Bővebben >>>>

Az építésügyi előírásoktól függ, hogy milyen építési, átalakítási, bővítési tevékenységet (nem) végezhetünk.

Bővebben >>>>

A helyi szabályozás megtilthatja például bizonyos anyagok vagy színek használatát, meghatározhatja a tető lehetséges formáját.

Bővebben >>>>

Az önkormányzati rendelet által rögzített tilalom vagy kötelezettség akkor is fennáll, ha a tulajdoni lapon ez nem jelenik meg.

Bővebben >>>>

Ha valamilyen fontos közmű nem elérhető az ingatlanon, tájékozódjunk, hogy a bekötésre lesz-e lehetőség.

Bővebben >>>>

A választott helyszín nagymértékben és hosszú távon befolyásolja későbbi energiafelhasználásunkat, komfortunkat, közérzetünket és életformánkat.

Bővebben >>>>

Az önerő mellett pénzintézeti hitellel és állami támogatásokkal kalkulálhatunk.

Bővebben >>>>

Az illetékkedvezményekkel sok pénzt lehet megspórolni.

Bővebben >>>>

Mindenképpen szükség lesz ügyvédre vagy közjegyzőre.

Bővebben >>>>

A vevő csak akkor lesz tulajdonos, ha ezt a Földhivatalnál a tulajdoni lapra bejegyezték.

Bővebben >>>>
Letölthető dokumentumok

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt a VÉTELI AJÁNLAT céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

Bővebben >>>>

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt az ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VALÓ FELHÍVÁS céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

Bővebben >>>>

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt az ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

 

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

A vételi ajánlat elfogadása előtt az eladónak kell ezt megtennie.

Bővebben >>>>

A bank nem adott hitelt, és bővíteni sem lehetett.

Bővebben >>>>

Csak az övezeti besorolásból derült ki.

Bővebben >>>>

A geodéziai felméréskor derült ki, hogy a ház belóg az oldalkertbe.

Bővebben >>>>

Az önkormányzati „útlejegyzés” csak a településrendezési tervből derült ki.

Bővebben >>>>