Az építkezés fázisai

04. A tulajdoni lap

2008.09.09

A tulajdoni lap az ingatlanok "alapdokumentuma", ennek pontos ismerete nélkül semmilyen ingatlant nem szabad megvennünk. Kérdés, hogy milyen információkat találhatunk a tulajdoni lapon? Az alábbiakból megtudhatjuk azt is, hogy mennyibe kerül a tulajdoni lap másolat, és hol szerezhető be.

04. A tulajdoni lap

A tulajdoni lap az ingatlanok "alapdokumentuma", ennek pontos ismerete nélkül semmilyen ingatlant nem szabad megvennünk. Kérdés, hogy milyen információkat találhatunk a tulajdoni lapon? Az alábbiakból megtudhatjuk azt is, hogy mennyibe kerül a tulajdoni lap másolat, és hol szerezhető be.

1.
Mi az a tulajdoni lap?


Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni. A tulajdoni lap ezeket az adatokat számítógépen kezelve tartalmazza (papíralapon csak a tulajdoni lap hiteles vagy nem hiteles másolatát kaphatjuk meg). Az ingatlan-nyilvántartásban minden ingatlant külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani.

Egyes ingatlanok sajátos nyilvántartási szempontjaira figyelemmel (főként a társasházaknál, szövetkezeti házaknál) a tulajdoni lap - egymással összetartozó - tulajdoni törzslapként és tulajdoni különlapként vezetendők [1997. évi CXLI. tv. 19. §, 24. §].

A tulajdoni lap három részből áll, amelyeket római számokkal jelölnek. A részek korábbi elnevezései jól jellemzik azok tartalmát: tulajdoni lap, birtok lap, teher lap.

A tulajdoni lap I. része az ingatlan következő adatait tartalmazza:
- a művelési ág és a művelés alól kivett terület elnevezése, alrészlet jele,
- a minőségi osztály, kataszteri tisztajövedelem,
- az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
- utalás az ingatlan mindenkori tulajdonosát megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jogra,
- az ingatlan jogi jellege,
- a település neve, ahol az ingatlan fekszik,
- az ingatlan helyrajzi száma, fekvésének (belterület, külterület) megjelölése és területnagysága,
- a zártkert megjelölés a termőföldről szóló törvény hatálybalépése előtt zártkertinek minősülő ingatlanok esetében
- belterületen – és amennyiben rendelkezésre áll – külterületen lévő ingatlannál az utca (tér, körút stb.) neve és a házszám (helyrajzi szám),
- ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adat,
- bejegyzés sorszáma,
- bejegyző határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törlő határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törölt bejegyzésre való utalás,
- kiegészítő szöveges bejegyzés.

A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, illetve annak jogosultjait, és az ingatlanra, valamint a jogosultakra vonatkozó tényeket tartalmazza:
- a bejegyzés sorszáma,
- a tulajdonost megillető tulajdoni hányad,
- a tulajdonszerzés jogcíme,
- tulajdonosi jogállás,
- a tulajdonos természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezés ténye; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezése, székhelye (telephelye),
- állami tulajdonban álló ingatlan esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet megnevezése vagy személy neve,
- a vagyonkezelő megnevezése, székhelye (telephelye), és a vagyonkezelői jogállás, a vagyonkezelő kezelésében lévő hányad vagy terület,
- bejegyző határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törlő határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törölt bejegyzésre való utalás,
- kiegészítő szöveges bejegyzés.

A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó összes olyan jogot és tényt, amelyet az I. és II. részben nem rögzítenek [109/1999. (XII. 29.) FVM rend. 4. §].

Fontossága miatt ismételten kiemeljük, hogy a tulajdoni lap száma megegyezik az ingatlan helyrajzi számával. Az ingatlanok helyrajzi számozásának megállapítására vonatkozó szabályokat egyébként külön miniszteri rendelet állapítja meg.

A tulajdoni lap részeit bemutató MINTA innen tölthető le.

Forrás: http://www.foldhivatal.hu/content/view/72/118/#tullap

2.
A tulajdoni lap másolat


A tulajdoni lap másolat típusai:
- hiteles,
- e-hiteles (elektronikusan hitelesített),
- nem hiteles

A hiteles tulajdoni lap másolat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat, feljegyzett tényeket, illetve az ingatlan adatait hitelesen tanúsítja (ezt követelik meg a hatósági eljárásokban és a hitelügyintézéseknél is).

Az ingatlanügyi hatóságtól 2010-től már nem kérhető nem hiteles tulajdoni lap másolat, amely ugyan nem közhiteles, de tökéletesen megfelel, ha csak tájékozódásra vagy az adatok pontos megismerésére van szükségünk.

A tulajdoni lapról az alábbi hiteles és nem hiteles másolatok adhatók ki:
- teljes másolat: valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint,
- szemle: kizárólag a fennálló bejegyzések lényeges adatait tartalmazza.

A tulajdoni lapról másolatot meghatározott formában lehet kiadni. Ha a hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatása elektronikus dokumentumként történik, akkor erre a hitelesítési záradékban utalni kell (a kinyomtatott e-hiteles tulajdoni lap már nem hiteles). A hiteles másolatot a hosszú távú érvényesítés feltételeit biztosító minősített elektronikus aláírással látja el a kibocsátó.

2.1. Hol szerezhetünk be tulajdoni lap másolatot?

Amint már említettük a hiteles tulajdoni lap másolatot a földhivatalok (hivatalos elnevezés: „x” kormányhivatal földhivatali főosztály „y” járási hivatal földhivatali osztálya) adják ki, az ország egész területén lévő ingatlanokról. A másolatot 2006-tól csak írásbeli kérelem benyújtását követően kapjuk kézhez. A másolat kiadása iránti kérelem nyomtatványának mintáját a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, de bármelyik földhivatalban beszerezhető (a foldhivatal.hu oldalról ide kattintva letölthető). A kérelemben szereplő adatokat a járási hivatal a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi, ezért ha személyesen kérjük a tulajdoni lapot, mindig vigyük magunkkal a személyi igazolványunkat (vezetői engedélyünket, útlevelünket).

A közjegyzők 2006. március 1-jétől a tulajdoni lap tartalmáról tanúsítványt állíthatnak ki, amely a hiteles tulajdonilap-másolattal azonos hatályú, vagyis a közjegyzőknél is kérhetünk olyan tulajdonilap-másolatot, amelyet a hatósági eljárásokban vagy a banki ügyintézés során elfogadnak.

2006. január 1-jétől az okmányirodákban is hozzájuthatunk a hiteles és a nem hiteles tulajdoni lap másolatához. Az ügyfélkapun keresztül - a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) történt regisztrációt és az okmányirodában való bejelentkezést követően - akár elektronikus dokumentumként vagy papír alapon postai úton is megkaphatjuk a másolatot.

Az e-hiteles és a nem hiteles tulajdon lap másolatot a TAKARNER rendszer használatára jogosultak, vagy az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezők szerezhetik be. A magyarorszag.hu oldalon keresztül, Ügyfélkapu hozzáférés mellett akár otthonról is letölthető tulajdoni lap, akkor is, ha nem vagyunk a TakarNet előfizetői. A Földhivatal Online rendszerben a díj bankkártyás kifizetése mellett bárki le tud kérni e-hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolatot.

2.2. Mennyibe kerül a tulajdoni lap másolat?

A tulajdoni lapért nem illetéket, hanem igazgatási szolgáltatási díjat - , valamint elektronikus adatszolgáltatás esetén ezenfelül hálózathasználati díjat - kell fizetni, amely kizárólag az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a kormányhivatalnak a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet mellékletében meghatározott számlájára történő átutalással teljesíthető. A díj átutalási megbízással történő megfizetése esetén a hiteles másolat iránti kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.
A tulajdoni lapról kiállított másolat díja
- hiteles másolat: 6250 forint
- elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles másolat (e-hiteles másolat): 3600 forint,
- nem hiteles másolat: 1000 forint [1996. évi LXXXV. tv. 28.§; 176/2009. (XII. 28.) FVM rend. melléklet].

Ha a földhivatali eljárásban nem fizetjük meg a tulajdoni lap másolatának díját - hiánypótlási felhívás ellenére sem - a hiteles vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat iránti kérelmet nem fogja teljesíteni a földhivatal [1996. évi LXXXV. tv. 32/E. § (14) bek.].

2.3. A hiteles tulajdoni lap másolat biztonsági elemei

Fontos kérdés, hogy melyek egy hiteles tulajdoni lap másolat biztonsági elemei? Ha a másik szerződő fél adja át számunkra a hiteles tulajdoni lap másolatot, érdemes megvizsgálnunk, hogy a másolaton szerepelnek-e az alábbi biztonsági elemek (vagyis valódi-e a másolat).

a) Biztonsági papír
A hiteles tulajdoni lap másolat minden oldalát A/4 (210x297mm) méretű, speciális alapanyagú, pozícionált vízjellel ellátott papírra nyomtatják a járási hivatalok. A vízjel egyik eleme a földügy logó, amelynek elhelyezése - álló lapformátum esetén - középen és alul található. A függőleges irányú vízjel, amely a TULAJDONI LAP feliratot tartalmazza, sormintaként funkcionál. A sormintában a TULAJDONI LAP felirat teljes egészében legalább egyszer megjelenik. A biztonsági papír ezenkívül tartalmaz UV fényben látható elemeket, valamint felülete vegyvédelemmel is ellátott.

b) Biztonsági pecsétcímke
Az aláírás mellé az ügyintéző egy biztonsági pecsétcímkét ragaszt, amely egy sorszámot is tartalmaz.

A pecsétcímke egy öntapadós, háromdimenziós hologram címke, mérete 22x22 mm. A pecsétcímke nélkül a hiteles tulajdoni lapmásolat nem tekinthető hitelesnek még akkor sem, ha szerepel rajta az aláírás és a kiadó földhivatal bélyegzője is.

c) Átpántoló címke
Több oldalból álló tulajdoni lap másolat esetén a lapok összetűzését követően az ún. átpántoló címkével fogják össze a lapokat úgy, hogy a címke az összetűző kapcsot is letakarja. Az átpántoló címke speciális grafikával és nyomattal rendelkezik. A négyzet alakú címke mérete 50x50 mm.

A tulajdoni lap biztonsági elemeinek elhelyezését itt megtekintheti.

Forrás: www.takarnet.hu/biztonsag/flash/flash_frameset.html

A nyomtatást követően a tulajdoni lap másolat lapjait összetűzik, majd az átpántoló címkével a tűzést leragasztják. Ezután a szokásos módon a járási hivatal hagyományos pecsétje és az ügyintéző aláírása, végül a biztonsági pecsétcímke kerül a tulajdoni lap másolatra.
 

Építkezési fázis:

1. Ingatlanvétel, finanszírozás

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

A jelzálogjog és a végrehajtási jogok mellett például a szolgalmi jogoknak is lehetnek nem kívánt következményeik.

Bővebben >>>>

Más-más iratokat kell ellenőriznünk üres telek, felépítménnyel rendelkező ingatlan és lakás esetében.

Bővebben >>>>

A valóságban fennálló méretek eltérhetnek a térképmásolat méreteitől.

Bővebben >>>>

Osztatlan közös tulajdon, illetve társasház esetén szükségesek ezek a dokumentumok.

Bővebben >>>>

Az építésügyi előírásoktól függ, hogy milyen építési, átalakítási, bővítési tevékenységet (nem) végezhetünk.

Bővebben >>>>

A helyi szabályozás megtilthatja például bizonyos anyagok vagy színek használatát, meghatározhatja a tető lehetséges formáját.

Bővebben >>>>

Az önkormányzati rendelet által rögzített tilalom vagy kötelezettség akkor is fennáll, ha a tulajdoni lapon ez nem jelenik meg.

Bővebben >>>>

Ha valamilyen fontos közmű nem elérhető az ingatlanon, tájékozódjunk, hogy a bekötésre lesz-e lehetőség.

Bővebben >>>>

A választott helyszín nagymértékben és hosszú távon befolyásolja későbbi energiafelhasználásunkat, komfortunkat, közérzetünket és életformánkat.

Bővebben >>>>

Az önerő mellett pénzintézeti hitellel és állami támogatásokkal kalkulálhatunk.

Bővebben >>>>

Az illetékkedvezményekkel sok pénzt lehet megspórolni.

Bővebben >>>>

Mindenképpen szükség lesz ügyvédre vagy közjegyzőre.

Bővebben >>>>

A vevő csak akkor lesz tulajdonos, ha ezt a Földhivatalnál a tulajdoni lapra bejegyezték.

Bővebben >>>>
Letölthető dokumentumok

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt a VÉTELI AJÁNLAT céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

Bővebben >>>>

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt az ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VALÓ FELHÍVÁS céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

Bővebben >>>>

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt az ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

 

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

A vételi ajánlat elfogadása előtt az eladónak kell ezt megtennie.

Bővebben >>>>

A bank nem adott hitelt, és bővíteni sem lehetett.

Bővebben >>>>

Csak az övezeti besorolásból derült ki.

Bővebben >>>>

A geodéziai felméréskor derült ki, hogy a ház belóg az oldalkertbe.

Bővebben >>>>

Az önkormányzati „útlejegyzés” csak a településrendezési tervből derült ki.

Bővebben >>>>