Az építkezés fázisai

Építkezés okozta károk a szomszédos épületekben: ilyen biztosításokat köthetünk

2023.06.22

Az építési területtel szomszédos épületek tulajdonosainak jogos igénye, hogy ingatlanjaikban ne essen kár az építkezés során. Ha ez mégis megtörténik, a beruházónak, kivitelezőnek érdemes rendelkeznie olyan biztosítással, ami megtéríti a szomszédok kárát. 

Biztosítási szempontból két oldalról lehet megközelíteni a kérdést, hiszen a szomszédos épületekben bekövetkező károk fedezésére felelősségbiztosítás, illetve építés-szerelés biztosítás megkötése is felmerülhet – olvasható az epitesijog.hu-n megjelent cikkben

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  6:470 § (1) bekezdése: "Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles."

Felelősségbiztosítási szerződést köthet a tervező és a kivitelező is. Sőt, bizonyos esetekben a felelősségbiztosítási szerződés megkötése kötelező. Kötelező felelősségbiztosítással találkozunk az egyszerű bejelentésű lakóépületek esetében, függően az építtető személyétől. Kizárólag akkor kötelező a felelősségbiztosítás, ha nem természetes személy az építtető [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6/A. § (1) bek.].

 

A kötelező egyszerű bejelentéses felelősségbiztosítás nem megfelelő engedéllyel végzett munkák esetében

Fontos tudni, hogy amennyiben akár a tervező, akár a kivitelező, egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, a szomszédos épületekben keletkezett károk nem, vagy csak nagyon korlátozott körben térülhetnek a biztosítási szerződésben található kizárások miatt.

Az építőipari kivitelezés esetében kizárás többek között:

  • A vagyontárgyakban, épületekben vibráció, teherhordó elemek eltávolítása miatti károk.
  • Az épületekben keletkezett repedéskárok.

Alapvető korlátja lenne a térítésnek a felelősségbiztosítási limit összeg is, hiszen építőipari kivitelezés esetén a kormányrendelet által előírt legmagasabb káronkénti limit 30 millió forint. A szomszédos épület megóvásában érdekeltek hiába fogják kérni a kivitelezőt, hogy az említett kizárásokat oldja fel a biztosítási szerződésben, erre jó eséllyel nem lesz a kivitelezőnek lehetősége, akkor sem, ha ezért többlet biztosítási díjat fizetne, mivel ez a biztosítási termék erre nem alkalmas.

Mindenképpen célszerű projektbiztosítást kötni a határozatlan tartalmú felelősségbiztosítás helyett (a projektbiztosítások előnyeiről részletesebben itt olvashat).

Itt is felhívjuk arra a figyelmet, hogy az egyszerű bejelentésekre vonatkozó felelősségbiztosítást értelemszerűen nem használhatják a kivitelezők, tervezők bontási vagy építési engedély alapján végzett beruházásokra.

Az építési napló felülete nem ellenőrzi a biztosítás tartalmát, ezért önmagában az, hogy az engedély alapján végzett építési napló „továbbengedi” a projektet, még nem jelenti azt, hogy a beruházásnak érdemi biztosítási fedezete van. Érdemes azt is tudni, hogy ha valaki az egyszerű bejelentéses biztosítását használja az engedélyes munkáinak biztosítási fedezete igazolása érdekében, akkor nem feltétlen lesz biztosítási védelme. A biztosítók gyakran az alábbi megfogalmazással élnek:

Biztosított tevékenységnek minősül a lakó-épület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben szabályozott egyszerű bejelentéssel építhető lakóingatlanok tervezése és tervezői művezetése, a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Tehát ha a lakóépület nem tartozik az egyszerű bejelentéssel érintett körbe, akkor az, mint tevékenység, nem biztosított.

 

A nem egyszerű bejelentéssel végzett beruházások felelősségbiztosítása

Az egyszerű bejelentéseken túlmenően más beruházások esetében jelenleg az építőipari kivitelezőket, tervezőket a biztosítási szerződés megkötésekor nem köti a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. A kivitelező, az általa végzett tevékenységre, felelősségbiztosítási szerződést köthet, az általa megválasztott felelősségbiztosítási limitekkel.

A biztosított tevékenység ilyenkor az építőipari kivitelezés lesz. Arra kell figyelni, hogy az adott biztosító társaság a tevékenység leírásánál mit ért pontosan építőipari kivitelezés alatt.

  • Biztosított a felelős műszaki vezetés?
  • Mit takar a tevékenység? Építés, korszerűsítés, átalakítás, karbantartás, helyreállítás, bontás?

Amennyiben a bontási tevékenység nem része a kivitelezési tevékenység leírásának, úgy az épület elbontása során okozott károk igen könnyen kimaradhatnak a biztosítással lefedett kockázatok köréből.

Figyelni kell arra is, hogy az adott biztosító társaság alkalmaz-e az általános felelősségbiztosítási feltételrendszeréhez záradékokat. Elképzelhető, hogy modul rendszerrel épül fel a biztosítási védelem, mint általános felelősség, szolgáltatás felelősség és egy egyedi záradék.

Abszolút tanácsos, hogy a konkrét projekt bemutatásával kezdjük meg a tárgyalást a biztosítási szakemberekkel.

 

Építés-szerelés biztosítás

Építőipari beruházásoknál a beruházó leggyakrabban az építés-szerelés (ÉPSZER) biztosítást írja elő a kivitelező számára. Az ÉPSZER biztosítással biztosítható maga az építési teljesítés, többek között a szerkezeti elemek, építőanyagok, gépészet, szakipari építési teljesítés.

A fő biztosítási esemény: a biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre nem látható, hirtelen és váratlan események miatt bekövetkező kár.

A szomszédos épületekben keletkezett károk szempontjából, az építés-szerelés biztosítás felelősségbiztosítási részének van jelentősége. A biztosítási esemény olyan, másnak – szolgáltatói tevékenységen kívül – okozott személyi sérüléses és balesetszerűen, hirtelen, váratlan módon bekövetkező dologi kár miatti kártérítési kötelezettség, melyet a hatályos jogszabályok alapján a szerződés biztosítottjának kell teljesíteni.

A kockázatviselés tárgya az építési, szerelési, kivitelezési tevékenység során, harmadik személyeknek a szolgáltató tevékenységen kívül okozott károk. Ennek a fogalomnak a lényege, hogy a biztosítási fedezet a szerződéses kapcsolatokon kívüli károk megtérítésére vonatkozik.

Amennyiben az építtető meglévő tulajdonnal rendelkezik, például egy meglévő épület bővítése, átalakítása a beruházás tárgya, javasolt a 119. számú záradék alkalmazása. Ezzel a záradékkal lehet biztosítani az építési munkák kezdetekor már a helyszínen található vagyontárgyakat.

Nagyon fontos, hogy a biztosítottak kötelesek a munkálatok megkezdése előtt, saját költségükre a biztosított építmények állapotáról jegyzőkönyvet felvenni. Ezzel a záradékkal azon vagyontárgyak biztosíthatók, melyek a biztosított saját tulajdonát képezik vagy megőrzésre, tárolásra vette át azokat.

Feltétlen meg kell említeni a 120. számú záradékot is, amennyiben a szomszédos épületek megóvásáról beszélünk. A 120. számú záradék alapján a felelősségbiztosítási fedezet kiterjed a rezgések, valamint alátámasztások elmozdulása vagy gyengülése miatti felelősségbiztosítási károk megtérítésére.

 

Egyik biztosítási típus sem jelent teljeskörű fedezetet

A rövid áttekintést követően jól látszik, hogy nincs tökéletes megoldás a szomszédos épületek tulajdonosainak megnyugtatására. A kivitelező egy kötvény bemutatásával teljesen nem tudja garantálni a szomszédos épületek állagnak sérthetetlenségét, de még a teljeskörű károk megtérítésének fedezetét sem, de ettől függetlenül törekedni kell arra, hogy az elérhető legteljeskörűbb biztosítási fedezete legyen a szomszédoknak.

Ne felejtsük el a felelősségbiztosítás lényegét sem: a biztosító csak akkor fog teljesíteni, ha a biztosítási szerződés biztosítottja felelős a káresemény bekövetkezéséért. Hiába követelik a kivitelezői felelősségen keresztül a szakszerűtlen alapmegerősítés miatti károk megtérítését, ha az kizárólag tervhiba eredménye. Ugyanígy igaz, hogy nem fog fizetni a tervező biztosítója sem, ha a kivitelező nem a kiviteli tervnek megfelelően, szakszerűtlenül végezte a kivitelezést, vagyis nem a tervező mint biztosított felelős a károk bekövetkezéséért.

A beruházás megkezdését és a biztosítási szerződések megkötését megelőzően - mind az építtetőnek, mind a szomszédoknak - érdemes szakértői segítséget igénybe venni, hogy az érintettek a lehető legnagyobb biztonságban tudják az értékeiket. Ha olyan biztosítása van a kivitelezőnek, tervezőnek, ami az adott projektnél használhatatlan, akkor az csak pénzkidobás. Ha a lehetséges veszélyeket látják a felek, akkor legyen legalább használható biztosítási fedezetük, akkor is, ha a teljes kockázat kizárására nincs lehetőség.
 

Építkezési fázis:

4. Kivitelezés elindítása

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

Lakóház építése, bővítése esetében feltétlenül keressünk szakmai segítséget, de jelentősebb felújítások esetében is ajánljuk műszaki ellenőr bevonását.

Bővebben >>>>

Jogszabály írja elő, hogy mikor kötelező a kiviteli terv, de ezen kívül is lehetnek olyan szerkezetek, amiket érdemes ilyen részletességgel megterveztetni.

Bővebben >>>>

Az ismerősök ajánlása nem mindig válik be, érdemes referenciákat megtekinteni.

Bővebben >>>>

Érdemes néhány fontos dologra rákérdezni.

Bővebben >>>>

Legyenek az ajánlatok összehasonlíthatók, és nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb.

Bővebben >>>>

A szerződés nem lehet ellentétes a kötelező jogszabályi rendelkezésekkel, de azokon kívül számos kérdésben rögzíthetik a felek megállapodását.

Bővebben >>>>

Az építési napló vezetése és a készenlétbe helyezése nem ugyanazt a kötelezettséget jelenti.

Bővebben >>>>

Az építési napló vezetése nem „felesleges macera”; ha a kivitelező nagyon szeretné ezt elkerülni, akkor valószínűleg a felelősség alól is mentesülni akar.

Bővebben >>>>

Ha elrontjuk az épület helyét vagy méretét, akkor végzetes, csak milliókban mérhető kárt okozhatunk magunknak.

Bővebben >>>>

Minden elvégzett munkát utólag is tud ellenőrizni a műszaki ellenőr, különösen ha ebben a tulajdonostól is segítséget kap.

Bővebben >>>>
Letölthető dokumentumok

A megbízónak és a vállalkozónak is nagy segítség lehet az a szerződésminta, amit kifejezetten a felújítási munkákhoz, valamint és a bővítéssel nem járó tetőtér-beépítési munkákhoz állítottunk össze.

Sokat segíthet a szerződésminta alkalmazásához, illetve általában a felújítási és tetőtér-beépítési munkálatok előkészítéséhez, ha Ön videófelvételről meghallgatja dr. Jámbor Attila ügyvéd előadását, melyet az Építési jog 2021 című online konferencián tartott, kifejezetten ebben a témakörben. A szerződésminta megrendelői most ezt a – több mint 45 perces – előadást is megnézhetik. 

Ha Önnek már van érvényes megrendelése a szerződésmintára, akkor azt szabadon letöltheti – ehhez lépjen be az oldalra felhasználónevével és jelszavával! 

Ha most szeretné megrendelni, kattintson az alábbi gombra (kattintás után az Artifex Kiadó webshopjában tudja folytatni a megrendelési folyamatot):

Megrendelem

Ha megrendelés előtt még bővebben tájékozódna a szerződésmintáról és a videóelőadásról, akkor IDE KATTINTVA TALÁL TÖBB INFORMÁCIÓT >> 
 

Bővebben >>>>

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó hatályos szabályoknak megfelelően milyen részekből kell állnia a kivitelezési dokumentációnak? Huszti István okl. építészmérnök egy 2020. februári szakmai konferencián tartott erről előadást, melyben kitér arra is, hogy a dokumentáció tekintetében mi a tervező felelőssége. 

Az előadás videófelvételét bruttó 1780 Ft befizetésével meg lehet tekinteni. A hozzáférés időtartama: 1 hónap.

Ha szeretné megrendelni, kattintson az alábbi gombra! (A kattintás után Önt átirányítjuk az Artifex Kiadó webáruházába - a megrendelési folyamat ott folytatható.)

 

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

Nem elég néhány sort papírra vetni.

Bővebben >>>>

A tervezés során újabb megoldandó műszaki problémák merülhetnek fel.

Bővebben >>>>

Aki például egy kerítést jól megépít, nem biztos, hogy házat is tud.

Bővebben >>>>

Negyven centiméterrel magasabbra került a ház, mint ahogy tervezték.

Bővebben >>>>

A hőszigetelés már „belógott” volna a be nem építhető oldalkertbe.

Bővebben >>>>